Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Hadleycirkulation

uppkommer då lätt varm luft i tropikerna stiger upp och cirkulerar mot båda halvkloten. Bakströmmen till tropikerna sker på jordytan på de subtropiska områdena där corioliskraften på det norra halvklotet vänder strömmarna till nordostpassaden och på det södra halvklotet till sydostpassaden. Denna cirkulation kallas Hadleycell och har en viktig betydelse för klimatet på jordklotet. Hadleycellens sjunkande luftström förorsakar i subtropikerna ett nästan stadigvarande högtryck på  hästlatituderna där luften är torr och där det uppstår öknar. På den stigande cellens områden förekommer återigen kraftiga regn. Georg Hadley (1685-1768) var en engelsk meteorolog. - Hadley cell

Hagel

kommer främst under sommaren ur höga skur- eller åskmoln. Hagel är vanligen 5-10 mm stora runda och delvis genomskinliga isbitar. De största haglen i Finland har haft en diameter på ungefär 80 millimeter. Hagelskurar är oftast mycket lokala och de förekommer vanligtvis i samband med åska. De uppkommer då uppåtstigande små molndroppar växer ihop och fryser till is på 6-9 kilometers höjd. Hagelperioden räcker vanligtvis från maj till september i landets södra och mellersta del. I norr är perioden kortare. - Hail

Hale-periodicitet

är en dubbel solfläckscykel som räcker ungefär 22 år. Under denna period byter solens breda magnetfält polaritet två gånger. G.E. Hale (1868-1938) var en amerikansk astrofysiker som undersökte solens fysik. - Hale- periodicity

Halo

Ljusfenomen som syns på himlen och uppkommer då ljuset (från till exempel solen eller månen) bryts eller reflekteras från iskristaller som svävar i luften. Oftast uppkommer de på 5 till 10 kilometers höjd. De syns som ringar, bågar och fläckar. Det vanligaste halofenomenet är ett ringformat ljus som bildas runt månen eller solen så att ringens radie är 22 vinkelgrader. - Halo

Halogenerade kolväten

är växthusgaser där en del eller allt väte är ersatt med klor, fluor eller brom. De förekommer inte naturligt i atmosfären så deras halter är helt och hållet förorsakade av människan. Kolväten som innehåller klor och fluor bryter också ned ozonskiktet. Halogenerade kolväten är också CFC-föreningar det vill säga klorfluorkarboner (freon). - Haloalkane

Halt

är mängden av ett visst ämne blandat i luft, vatten eller jord. Ämnet kan vara i gasform, vätskeform eller fast form. Mängden uttrycks vanligtvis som relativa andelar per vikt- eller volymenhet, till exempel i procent (%), promille (‰) eller miljondelar (ppm). Den kan också anges som viktenhet, till exempel mg/l. För stora aerosolpartiklars del kan man ofta ange partiklarnas antal i volymenhet. - Concentration

Halveringstid

är den tid under vilken mängden av radioaktivt ämne minskar med hälften som en följd av radioaktivt sönderfall. Då har hälften av ämnet blivit ett annat ämne. Alla radioaktiva ämnen har sina specifika halveringstider. Till exempel är halveringstiden för gasen radon ungefär 4 dagar men för uran-235 hundra miljoner år. - Half-life

Havsforskning

oceanografi

Havsforskningsinstitutet

var ett forskningsinstitut som lydde under Kommunikationsministeriet och producerade oceanografisk information för behoven inom beslutsfattandet och för praktiska behov. Institutets forskningsverksamhet riktade sig i första hand på Östersjön men också på polarhavens egenskaper. Institutet grundades år 1918 och dess verksamhet upphörde genom Riksdagens beslut den 31 december 2008. Den fysikaliska havsforskningen och -tjänsterna samt observationsfunktionerna som hör till dem blev en del av Meteorologiska institutet som ett nytt havsforskningsprogram. Havsforskningsinstitutets övriga funktioner förenades med Finlands miljöcentral. Havsforskningens allmänna mål är att skapa en helhetsbetonad grund för förståelsen av havens naturvetenskapliga egenskaper. - Finnish Institute of Marine Research

HIRLAM

Är ett gemensamt projekt mellan meteorologiska institut i flera europeiska länder (Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Holland, Irland och Spanien). Dess avsikt är att utveckla och upprätthålla ett modernt numeriskt väderprognossystem för medlemsländernas behov. Varje medlemsland får modellen till sin användning och kör självständigt de dagliga väderprognoserna. Den första HIRLAM-modellen togs i bruk vid Meteorologiska institutet år 1990. - High Resolution Limited Area Model

Holocen

är tidsperioden efter den senaste istiden och som räckte ungefär 10 000 år och var med tanke på atmosfären en varm tidsperiod. - Holocene

Hydrosfären

består av jordklotets ytvatten, glaciärer och grundvatten. - Hydrosphere

Hägring

är ett optiskt fenomen som observeras i atmosfären då ett objekt som är nära horisonten verkar vara på ett annat ställe än i verkligheten. Fenomenet beror på att det finns skikt med olika temperaturer nära jordytan, vilka fungerar som en lins eller spegel och förflyttar objektets plats i vertikalt läge eller vänder det upp och ner. - Mirage

Hästlatituder

finns på båda sidorna om ekvatorn på zonen mellan 30 och 35 breddgraderna. Där förorsakar högtrycket, som hör till Hadleycirkulationen, en molnfri torr vädertyp med svaga vindar. - Horse latitudes

Högsommardag

En sommardag klassas i Norden som högsommardag om dagens högsta temperatur är över 25°C. - Hot day

Högtryck

är ett område där lufttrycket är högre än i omgivningen och betecknas på väderkartor med bokstaven H i mitten av högtryckscentrat. Området mellan två lågtryck kallas högtrycksrygg. I centrum av ett högtrycksområde är det ofta lugnt eller svaga lokala vindar. På det norra halvklotet rör sig vinden medsols och diagonalt bort från centrum av högtrycksområdet. - High pressure