Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Gaiahypotesen

framfördes av den engelske biologen James E. Lovelock på 1970-talet. Enligt den är jorden ett jättelikt självreglerande system som förmår som en helhet upprätthålla vår planet som en boningsplats lämpad för liv. Bland annat har en del naturvårdare förknippat Gaia med tanken om en förnimmande och upplevande Jord som en levande organism. Gaiahypotesen är mycket kontroversiell men den har lett till en forskningsinriktning som utreder jordens system. Gaia är jordens gud i den grekiska mytologin under antiken. - Gaia hypothesis

Geofysik

är en vetenskapsgren som undersöker jordens fysikaliska egenskaper. Geofysiken riktar in sig på jordklotets atmosfär, hydrosfär och litosfär. I Finland sker undervisningen i geofysik vid Helsingfors universitet på Institutionen för fysik, Avdelningen för atmosfärvetenskaper och geofysik samt vid Uleåborg universitet på Institutionen för geovetenskap. - Geophysics

Geofysiska Sällskapet

(grundat 1926) främjar forskning inom geofysiken och är en förbindelselänk för personer som bedriver det. Ämnesområden inom geofysiken är jorden, vattnet, luften och närrymden. Till föreningens verksamhet hör bland annat föreläsningstillfällen som är öppna för alla, Geofysiikan Päivät, som hålls vartannat år och publicerandet av tidningen Geophysica. - Geophysical Society of Finland

Geomagnetism

är en undergren till  geofysik som undersöker jordklotets magnetiska egenskaper. I Finland undervisar man i geomagnetism vid Helsingfors universitet på Institutionen för fysik, Avdelningen för atmosfärvetenskaper och det är ett forskningsområde på  Fysikaliska institutet. - Geomagnetism

Geostrofisk vind

är en vind som blåser i isobarernas riktning och förorsakas av lufttrycksskillnaden och corioliskraften - Geostrophic wind

Glaciär

är ett isfält eller en isström som bildats ovanför snögränsen i polar- eller bergsområden. Man uppskattar att glaciärernas totala areal är ungefär 15 miljoner kvadratkilometer varav glaciären på Antarktis är 13,1 miljoner km² och på Grönland 1,8 miljoner km². Platåglaciärernas tjocklek är 1 800-4 000 meter. Bergsglaciärerna är vanligtvis dalglaciärer som rinner i dalarna och börjar i de övre delarna av bergen eller fjällen på konvergensområdena. Endast 2 % av jordklotets totala vattenmängd är bunden i polarområdenas glaciärer men om de alla smälte skulle havsytan stiga med mer än 60 meter. - Glacier

Golfströmmen

är en varm havsström i Atlanten som börjar i Mexikanska golfen och går längs USA:s östkust ända till New Foundland där den förgrenar sig. Strömmens östra förgrening består av de nordatlantiska och norska havsströmmarna som når ända till Spetsbergen. Havsströmmarna värmer den luftmassa som finns ovanför dem vilket är orsaken till att bland annat temperaturerna i Finland är 6-11°C högre än vad de vore utan deras inverkan. Havsströmmarnas styrka påverkas också väsentligt av förändringarna i havsvattnets salthalt och av vindarna. - Gulf stream

GPS

står för Global Positioning System. Till GPS-systemet hör 24 satelliter som kretsar kring jordklotet. Mottagaren för satelliternas signaler på jordytan ger exakta platskoordinater (tid- och platskoordinater). Lokaliseringsnoggrannheten är exaktare än 10 m med lokal positionering. - GPS, Satellite navigation

Grad

Temperaturgrader mäts med skalorna Celsius, Fahrenheit, Kelvin och Réaumur. Vinkelgrader mäts bland annat på skalan 0˚-360˚ och som streck (v) 0v- 6000v. 1v = 0,06° och 1° = 60' (bågminuter), 1' = 60''(bågsekunder) - Degree

Graddagstal

uppvärmningsbehovstal

Grönablixten

är ett sällsynt glimtaktigt ljusfenomen som observeras i solen då den precis håller på att försvinna under horisonten på ett öppet hav eller en vidsträckt slätt. Det är fråga om ett hägringslikt fenomen och för att det ska kunna ses bör luften vara ren och klar. Solens strålar i vilka det finns mycket färger bryts i atmosfären på litet olika sätt. Brytningen är starkast nära horisonten. Det bildas något som ser ut som två skivor som delvis är på varandra. Den övre är (blå)grön och den undre röd. Då den röda skivan för en stund försvinner under horisonten blir den gröna delen av solskivan synlig, det så kallade grönablixten som syns några sekunder innan solen försvinner bakom horisonten. - Green flash