Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Fahrenheit

Temperaturskala (°F) som är i bruk bland annat i USA. Enligt den fryser vattnet vid temperaturen 32 °F och kokar vid 212 °F. Man omvandlar Fahrenheit-grader till Celsius-grader med formeln °C = (5/9)(°F - 32) som är ungefär det samma som °C ≈ (°F - 32)/2. G. D. Fahrenheit (1686-1736) holländsk fysiker. - Fahrenheit scale

Fallvind

är en kraftig kall luftström som kommer nedåt från ett åskmoln som då den möter jord- eller vattenytan vänder i vågrätt riktning. Vindens hastighet kan till och med stiga till 50 m/s men fenomenet räcker sällan längre än några minuter. Eventuella skogsförödelser begränsas i Finland till ett relativt litet område. - Downburst

Flare

ett häftigt utbrott från solen då det under några ögonblick slungas ut stora mängder högenergipartiklar och stark elektromagnetisk strålning i rymden. De största strålningsmängderna motsvarar ungefär en promille av solens totalstrålning. Flaren förorsakar starka rymdväderstörningar och polarsken i jordklotets närrymd samt störningar i radiotrafiken. - Flare

Flod

är det höga vattenståndet i tidvattenfenomenet. - High tide

Fossilt bränsle

är en energikälla. Exempel på fossila bränslen är råolja, kol, torv och naturgas samt produkter förädlade ur dessa (till exempel bensin). De har uppkommit ur organiskt relikt i olika geologiska avlagringar. Användning av fossila bränslen ökar mängden av växthusgaser i atmosfären såsom till exempel koldioxid. - Fossil fuel

Freoner

är klorfluorkarboner, det vill säga en CFC-förening. Freongaser har använts bland annat i kylskåp samt som drivgas i sprejer. CFC-gaser är i normaltillstånd kemiskt stabila men då de kommer till stratosfären sublimeras de till iskristaller. Då frigörs klor ur dem som bryter ned ozonet i atmosfären. - Freon

Frost

inträffar då temperaturen går under noll grader från markytan till en höjd på två meter, där den officiella meteorologiska temperaturen mäts. Om temperaturskiktet med noll grader ligger under 2 meter är det fråga om markfrost. - Frost

Frysning

betyder att vattnet förvandlas från flytande till fast form. Rent vatten fryser under normalt lufttryck vid 0°C men om det är orörligt och saknar kristalliseringskärnor kan en underkylning ske på flera grader innan frysningen börjar. Ett ökat tryck sänker fryspunkten. Vid frysning frigörs en betydande mängd värme som binds då isen smälter. Fryspunkten hos salt havsvatten är som lägst -4 °C. - Freezing

Fuktighetsmätare

Den vanligaste fuktighetsmätaren är hårhygrometern. Den baserar sig på att hår töjs ut då luftfuktigheten varierar. Förändringarna i hårets längd förmedlas till en visare som vrids på fuktighetsskalan. - Hygrometer

Föhn

är en varm och torr nedsjunkande vind i Alperna. I Finland känns föhn svagt i Tornedalen när den fuktiga västvinden som kommer från Atlanten har gått över bergskedjan Skanderna och som en torr nedvind höjer temperaturen i området. - Föhn Wind

Fördunkling

är ett globalt fenomen som jämnt har minskat solstrålningens mängd från 1950-talet. Den beror på partikelutsläppen som människan förorsakar (till exempel sot) som gör luften grumlig och förhindrar solstrålningen. Man har uppskattat att fördunklingen har minskat solens strålning med 4 % på cirka tre årtionden. Fenomenet försvagar uppvärmningen som beror på att atmosfärens växthuseffekt förstärks. - Global dimming

Förorening

är förstörning av miljön som beror på förorenande utsläpp. De fysikaliska, kemiska eller biologiska egenskaperna i förorenad jordmån, vatten eller luft har förändrats så att förändringarna påverkar hälsan, arvsmassan och överlevnaden hos organismer som lever i dem. Bland annat försurning av jordmånen och vattnet är förorening. - Pollution

Första snön

definieras med då en meteorologisk stations snödjupsmätare för första gången under hösten visar ett snödjup på 1 centimeter. - First Snow, Virgin Snow

Försurning

innebär att jordmånens eller vattnens surhetsvärde (pH) blir klart mindre än i normalt regnvatten. Surhet förorsakas bland annat av svavelsyra, svavelsyrlighet, kväve och motsvarande föreningar som kommer i atmosfären som ett resultat av människans verksamhet. Svavel och kväve hamnar i atmosfären då man bränner stenkol och olja. De kommer ned till jordytan med regnvattnet. Försurning kan till exempel leda till en sjös död. - Acidification process