Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

D-skiktet

är det nedersta skiktet i atmosfärens jonosfär med en höjd på ungefär 90 kilometer. - D-layer

Dagg

är resultatet av vattenångans kondensering till exempel på växter. Förutsättningen för dagg är att temperaturen sjunker under daggpunkten. - Dew

Daggpunkten

är den temperatur i vilken den mängd vattenånga som finns i luften räcker till för att göra luften helt mättad. Den relativa fuktigheten är då 100 %. - Dew point

Dagjämning

inträffar två gånger per år. Då är dagen och natten lika långa överallt på jordklotet. Vårdagjämningen inträffar ungefär den 21 mars och höstdagjämningen ungefär den 22 september. - Equinox

Decibel (dB)

är ett relativt mått för ljudstyrka som mäter relationerna mellan ljudets olika effektnivåer. Människans hörseltröskel är 0 dB, ett svagt prassel i löven 10 dB och en bullrig gata 70 dB. För varje tio decibel förändras ljudets effekt med faktorn 10. - Decibel (dB)

Deklination

missvisning

Deposition

innebär att fukten direkt från vattenånga kondenseras till is eller rimfrost på till exempel bilens vindruta då det är minusgrader. Det motsatta fenomenet till deposition är sublimering. - Deposition

Dimfrost

bildas då dimm- eller molndroppar fastnar i träd eller på byggnader och omedelbart fryser till is. Under dåliga förhållanden växer frosten till tjock snöbelastning som till och med bryter tjocka träds kronor. Se även rimfrost. - Frost

Dimma

är en allmän benämning för vattendroppar som svävar i luften. Dimma uppkommer om luftens temperatur sjunker till daggpunkten eller om luftens fuktighet stiger och uppnår mättnad. Fenomenet kallas dimma om sikten är under en kilometer, dis om sikten är 1-10 kilometer. - Fog, mist

Dis

dimma

Divergens

sker på ett område från vilket det strömmar mer luft bort än det kommer ny luft till. Nära jordytan uppstår det då sjunkande luftströmmar och ett högtrycksområde. Motsatsen till divergens är konvergens. - Divergence

Dobsonenhet

(DU) anger ozonmängden i atmosfären. Mängden 100 DU vid jordytan motsvarar ett ozonskikt på en millimeter. Mängden ozon varierar enligt årstid och breddgrad mellan 250 och 460 DU. - Dobson Unit

Dopplerradar

är en väderradar där man får reda på rörelsehastigheten på reflexionens objekt (t.ex. regndroppar) genom att mäta frekvensskillnaden mellan den reflekterade och avsända radarstrålen. Enligt dopplereffekten går frekvensskillnaden att jämföra med reflexionsobjektets rörelsehastighet i radarstrålens riktning. Polisens trafikradar fungerar med samma princip. Utgående från radaruppgifterna kan man också bedöma aggregationstillståndet på objekt som förorsakar ekon. - Doppler radar

Dubbelpolarisationsradar

är en väderradar som använder mikrovågor som är både horisontalt och vertikalt polariserade. Genom att jämföra mikrovågorna samlar radarn in uppgifter om formen av reflektionens objekt (till exempel regndroppar). På detta sätt kan man skilja snöflingor från regndroppar och regn från andra objekt såsom fåglar. - Dual Polarization Radar

Duggregn

uppstår då vattendropparna faller tätt och är mindre än vanligt (0,2-0,5 mm i diametern), varvid deras rörelse följer luftströmmarnas rörelser. Man talar om underkylt duggregn (Freezing Drizzle) då duggregnet på vintern bildar ett tunt skikt av is då det träffar jordytan. - Drizzle

Dynamicum

är Meteorologiska institutets byggnad på Gumtäkt Campus i Helsingfors. Byggnaden blev klar år 2005. Adressen är Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors.