Artikel 17.1.2024

Aktuell väderinformation garanterar säker vägtrafik under alla årstider

Väderinformationen är ovärderlig för vägtrafiken. Meteorologiska institutet erbjuder mångsidig och aktuell information om vädret, med hjälp av vilken förarna bättre kan planera sina resor och anpassa sitt körsätt till varierande förhållanden. Informationen är också viktig för väghållarna.
Bild: Antonin Halas, Studio Halas

Många väderfaktorer påverkar trafiksäkerheten på vägarna. De olika årstiderna medför egna utmaningar, såsom isiga vägar på vintern, ösregn på hösten och eventuella översvämningar på våren.

Meteorologiska institutets kontaktchefer Jesse Heikkilä och Minna Haikonen samt övermeteorolog Henri Nyman är på grund av sitt arbete medvetna om att väderförhållandena har en kontinuerlig inverkan på trafiken.

"Vädret påverkar trafiken 24/7. Olika väderfenomen, såsom frost, svart is och lätt köldsnö, påverkar direkt trafikens smidighet dygnet runt", berättar kontaktchef Jesse Heikkilä vid enheten Kundtjänster.

Vädret har nästan alltid en betydande roll vid störningar i trafiken. Väderprognoserna för trafiken skapar information om eventuella trafikstockningar och olyckor och hjälper förarna att planera sina rutter och undvika farliga situationer.

"I synnerhet i störningssituationer önskar man att förarna anpassar sitt trafikbeteende enligt förhållandena", kompletterar kontaktchef Minna Haikonen vid enheten Kundtjänster.

Meteorologerna påpekar att vädret också har ekonomiska konsekvenser för trafiken. Förutom åtgärder i anslutning till vägunderhåll uppstår kostnader till exempel av vägtrafikolyckor som vädret inverkat på. "En väl förutspådd och kommunicerad väderlek ger besparingar även i stor skala", summerar Jesse Heikkilä.

Varningarna förbereder förare för utmanande väglag

Meteorologiska institutets väderprognos är ett dagligt verktyg som ger information om kommande väderförhållanden. Förare kan planera sin resa på ett säkrare sätt om de har förhandsinformation om till exempel snöfall eller isande duggregn. Särskilt viktig information med tanke på trafiksäkerheten är mängden regn och snö, temperaturen, vindstyrkan och sikten.

I egenskap av säkerhetsmyndighet ger Meteorologiska institutet också varningar om väderfenomen som eventuellt kan orsaka fara, såsom ösregn, snöyra och kraftiga vindar. Detta hjälper förarna att bättre förbereda sig för svåra förhållanden. Meteorologiska institutets väderkartor och visualiseringar kompletterar denna helhet och ger förarna en tydlig bild av vädersituationen och eventuella farliga situationer.

Den information som Meteorologiska institutet tillhandahåller används på ett mångsidigt sätt i vägunderhållet och upprätthållandet av säkerheten. Ett nära samarbete bedrivs bland annat med Trafikledsverket, Fintraffic och Destia. Tack vare det långvariga samarbetet utvecklas väder- och väglagstjänsterna kontinuerligt. Detta har en direkt inverkan på vägnätets rättidiga underhåll samt på trafikledningens funktioner och därmed på vägtrafiksäkerheten. Meteorologernas konsulterande vädertjänster är numera en betydande del av den vädertjänst som erbjuds kunder och samarbetspartner.

Situationer som i princip gäller hela landet men som förverkligas lokalt är utmanande i kommunikationen om varningstjänster. För den lätta trafiken är utmaningen för varningarna att det är svårt att få fram observationer av hala förhållanden. Vintertid är det i allmänhet alltid halt runt om i Finland. Övermeteorolog Henri Nyman från Säkerhetsväderjourgruppen lyfter fram frågan om när det är så halt att varningar bör ges. Att förutspå väderleken och förutse förändringar spelar en nyckelroll även här.

Med tanke på varningssystemen är det utmanande att ge varningar utan exakt information om hur vägnätet sköts på olika håll i Finland. Detta påverkar direkt vilka underhållsåtgärder som kan genomföras. Enligt experterna är de digitala variablatrafikskyltarna och intresset för semesterperioder, såsom påsk och höstlov, en kontinuerlig utveckling i varningssystemen för trafiken. I systemen beaktas särskilt den ökade trafiken och särskilda utmaningar under vägtrafikens livliga tider.

Klimatförändringen motiverar till att utveckla bättre vädertjänster

Meteorologiska institutet tillhandahåller aktuell information om hur klimatförändringen förändrar förhållandena i trafiken. Denna information är central till exempel i underhållet av vägar och beredskapen för extrema väderfenomen. Höjningen av temperaturen kan öka risken för ösregn och översvämningar, vilket ökar trycket på väghållningen.

Variationer i temperaturen påverkar behovet av saltning och det är svårt att förutspå vädret när temperaturen sågar på båda sidor om noll. Klimatförändringen påverkar också årstiderna, såsom höstens förlängning, vilket försvårar vägtrafiken i form av längre lågtryck. Den första snöns mängd kan vara mycket stor och överraskande, vilket har direkta konsekvenser på trafiken. Detta observerades till exempel hösten 2023 på många orter i Finland, då den första snön regnade särskilt rikligt.

"När klimatet blir varmare kan vädervariationerna vara plötsliga och stora, varvid väglaget kan förändras mycket på kort tid. Det är utmanande att förutspå vädret och väglaget och utföra underhållsåtgärderna i rätt tid även i framtiden", berättar Minna Haikonen.

Väderväxlingar kan också medföra ökade kostnader när man i olika områden måste anpassa sig till olika förhållanden. Det är svårt att bedöma underhållskostnaderna för framtiden, men enligt vissa forskningsresultat kan kostnaderna till och med öka i vissa områden.

Bilden visar en bil som kör i regn.
De regniga förhållandena under hösten och våren orsakar utmaningar för trafiken samt medför risk för vattenplaning. Bild: Antonin Halas, Studio Halas

Med hjälp av teknologin får man noggrannare information om förhållandena än tidigare

Meteorologiska institutet utnyttjar avancerad teknologi, såsom olika mätare, satellitdata och artificiell intelligens, för att väderinformationen ska vara mer exakt och i realtid. Trafiksäkerheten förbättras när förarna kan få noggrannare information om väderförhållandena och vägarnas skick.

"Vi vill öka varningarnas tidsmässiga och lokala noggrannhet. Det skulle förutsätta att varningsdata produceras i rasterformat, såsom övrigt väderdata produceras för närvarande. Med hjälp av denna skulle man kunna varna mer detaljerat förvädret i olika områden. Konkret skulle det innebära att medborgarna skulle se situationen i sitt område noggrannare till exempel från sin mobiltelefon", berättar Henri Nyman.

Parallellt med de traditionella väderprognoserna kommer i framtiden också väderfenomen som påverkar kundernas verksamhet, så kallade konsekvensprognoser. Till exempel kan man redan nu förutspå en förhöjd risknivå för trafikolyckor utifrån väderprognosen för de kommande dagarna. Modellerna för maskininlärning kan hjälpa till att bedöma risken för fordonsolyckor och till och med det sannolika antalet olyckor i landskapen.

Tips för trafikanter: bekanta dig med varningskartan och väderinformationen

Det är också förarnas ansvar att anpassa sig till trafikförhållandena. Experterna har tydliga rekommendationer för alla trafikanter: följ varningskartan för fem dagar och beakta väderinformationen innan du ger dig ut i trafiken. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att vinterdäck används under rätt tid och att säkerhetsavstånden hålls i trafiken.

"Varningskartan och väderinformationen kan ses på Meteorologiska institutets webbplats eller i den avgiftsfria applikationen", påminner Henri Nyman.

Finländarna kan för sin del främja trafiksäkerheten genom att följa varningar och vara beredda på att anpassa sig till varierande förhållanden. Genom samarbete och informationsspridning kan man skapa en säkrare vägtrafik i framtiden, där väderförhållandena inte längre bara är en utmaning, utan också en möjlighet att utveckla bättre trafiksäkerhetslösningar.

Den finländska vägtrafiken genomgår ständiga förändringar och väderinformationen står i centrum för hanteringen av denna förändring. Meteorologiska institutet har förbundit sig att tillhandahålla högklassiga och tillförlitliga väderinformationstjänster som stöder trafiksäkerheten och dess smidighet under alla förhållanden.

En kontinuerlig dialog mellan olika intressentgrupper, såsom väg- och trafikmyndigheterna, säkerställer att väderinformationen betjänar den finländska vägtrafiken på bästa möjliga sätt.

Bilden visar en sommartrafikbild från luften med skog och en gångbro.
Även soliga sommardagar kan påverka trafiksäkerheten till exempel med tanke på reflektioner och synförmåga. BIld: Shutterstock

VäderVägtrafikSäkerhet