Luftkvalitetsindex

Luftkvalitetsindex har tagits i bruk i luftkvalitetsrapportering för att göra det lättare att informera om förändringar i luftkvaliteten. Det är ett värde som bygger på resultater av mätningen av luftkvaliteten och visar den aktuella luftkvaliteten.

FärgLuftkvalitetHälso-olägenheterAndra olägenheter
godej iakttagnalindriga verkningar på naturen på lång sikt
tillfredställandemycket osannolikalindriga verkningar på naturen på lång sikt
nöjaktigosannolikaklara verkningar på vegetation och material på lång sikt
dåligmöjliga för känsliga individerklara verkningar på vegetation och material på lång sikt
mycket dåligmöjliga för känsliga befolkningsgrupperklara verkningar på vegetation och material på lång sikt

Indexet beräknas på basis av halterna av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), inandningsbara partiklar (PM10), småpartiklar (PM2.5), ozon (O3) kolmonoxid (CO), och de illaluktande svavelföreningar (TRS). Dessa halter jämförs med ritkvärdena, gränsvärdena och tröskelvärdena.

Indexvärden för föroreningar

Ett nedre index beräknas för varje förorening som mäts på en mästation och den högsta av dessa utgör stationens luftkvalitetsindex.

Indexvärden för olika föroreningar (nedre index), halt mikrogram per kubikmeter luft (µg/m3)
IndexklassifikationSO2NO2PM10PM2.5O3COTRS
godunder 20under 40under 20under 10under 60under 4000under 5
tillfredställande20-8040-7020-5010-2560-1004000-80005-10
nöjaktig80-25070-15050-10025-50100-1408000-2000010-20
dålig250-350150-200100-20050-75140-18020000-3000020-50
mycket dåligöver 350över 200över 200över 75över 180över 30000över 50

Luftkvalitetsindexet som används i Finland har utvecklats av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Institutet för hälsa och välfärd THL.