Luftkvalitetsindex

Luftkvalitetsindex har tagits i bruk i luftkvalitetsrapportering för att göra det lättare att informera om förändringar i luftkvaliteten. Det är ett värde som bygger på resultater av mätningen av luftkvaliteten och visar den aktuella luftkvaliteten.

Indexet beräknas på basis av halterna av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), inandningsbara partiklar (PM10), småpartiklar (PM2.5), ozon (O3) kolmonoxid (CO), och de illaluktande svavelföreningar (TRS). Dessa halter jämförs med ritkvärdena, gränsvärdena och tröskelvärdena.

Indexvärden för föroreningar

Ett nedre index beräknas för varje förorening som mäts på en mästation och den högsta av dessa utgör stationens luftkvalitetsindex. Svart kol (BC) tas inte med i beräkningen när det totala indexet bestäms.

Luftkvalitetsindexet som används i Finland har utvecklats av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Institutet för hälsa och välfärd THL. Motsvarande klassificering av svart kol (BC) har tagits fram i det EU-finansierade HOPE-projektet