Luftkvalitetsindex

Luftkvalitetsindex har tagits i bruk i luftkvalitetsrapportering för att göra det lättare att informera om förändringar i luftkvaliteten. Det är ett värde som bygger på resultater av mätningen av luftkvaliteten och visar den aktuella luftkvaliteten.

Färg Luftkvalitet Hälso-olägenheter Andra olägenheter
god ej iakttagna lindriga verkningar på naturen på lång sikt
tillfredställande mycket osannolika lindriga verkningar på naturen på lång sikt
nöjaktig osannolika klara verkningar på vegetation och material på lång sikt
dålig möjliga för känsliga individer klara verkningar på vegetation och material på lång sikt
mycket dålig möjliga för känsliga befolkningsgrupper klara verkningar på vegetation och material på lång sikt

Indexet beräknas på basis av halterna av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), inandningsbara partiklar (PM10), småpartiklar (PM2.5), ozon (O3) kolmonoxid (CO), och de illaluktande svavelföreningar (TRS). Dessa halter jämförs med ritkvärdena, gränsvärdena och tröskelvärdena.

Indexvärden för föroreningar

Ett nedre index beräknas för varje förorening som mäts på en mästation och den högsta av dessa utgör stationens luftkvalitetsindex.

Indexvärden för olika föroreningar (nedre index), halt mikrogram per kubikmeter luft (µg/m3)
Indexklassifikation SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO TRS
god under 20 under 40 under 20 under 10 under 60 under 4000 under 5
tillfredställande 20-80 40-70 20-50 10-25 60-100 4000-8000 5-10
nöjaktig 80-250 70-150 50-100 25-50 100-140 8000-20000 10-20
dålig 250-350 150-200 100-200 50-75 140-180 20000-30000 20-50
mycket dålig över 350 över 200 över 200 över 75 över 180 över 30000 över 50

Luftkvalitetsindexet som används i Finland har utvecklats av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Institutet för hälsa och välfärd THL.