Luftkvalitetsindex

Luftkvalitetsindex har tagits i bruk i luftkvalitetsrapportering för att göra det lättare att informera om förändringar i luftkvaliteten. Det är ett värde som bygger på resultater av mätningen av luftkvaliteten och visar den aktuella luftkvaliteten.

FärgLuftkvalitetHälso-olägenheterAndra olägenheter
godej iakttagnalindriga verkningar på naturen på lång sikt
tillfredställandemycket osannolikalindriga verkningar på naturen på lång sikt
nöjaktigosannolikaklara verkningar på vegetation och material på lång sikt
dåligmöjliga för känsliga individerklara verkningar på vegetation och material på lång sikt
mycket dåligmöjliga för känsliga befolkningsgrupperklara verkningar på vegetation och material på lång sikt

Indexet beräknas på basis av halterna av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), inandningsbara partiklar (PM10), småpartiklar (PM2.5), ozon (O3) kolmonoxid (CO), och de illaluktande svavelföreningar (TRS). Dessa halter jämförs med ritkvärdena, gränsvärdena och tröskelvärdena.

Indexvärden för föroreningar

Ett nedre index beräknas för varje förorening som mäts på en mästation och den högsta av dessa utgör stationens luftkvalitetsindex. Svart kol (BC) tas inte med i beräkningen när det totala indexet bestäms.

Indexvärden för olika föroreningar (nedre index), halt mikrogram per kubikmeter luft (µg/m3)
Indexklassifikation SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 BC TRS
god under 20 under 40 under 20 under 10 under 60 under 1 under 5
tillfredställande 20-80 40-70 20-50 10-25 60-100 1-3 5-10
nöjaktig 80-250 70-150 50-100 25-50 100-140 3-7 10-20
dålig 250-350 150-200 100-200 50-75 140-180 7-12 20-50
mycket dålig över 350 över 200 över 200 över 75 över 180 över 12 över 50

Luftkvalitetsindexet som används i Finland har utvecklats av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM och Institutet för hälsa och välfärd THL. Motsvarande klassificering av svart kol (BC) har tagits fram i det EU-finansierade HOPE-projektet