Översvämningscentret – prognoser, varningar och beredskap

Översvämningscentret förutspår och varnar för översvämningar och upprätthåller kontinuerligt en lägesbild över situationen. Översvämningscentret erbjuder tjänster för lokala myndigheter samt för invånare och verksamhetsutövare i översvämningsområden.

Isblockar och vatten på vägen.

Översvämningscentrets tjänster

Översvämningar i sjöar och vattendrag

Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)(SYKE)

Vattenföringsprognoser och översvämningsvarningar på kartan (SYKE)

Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Störtregnsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)

Havsöversvämningar

Varningar (Meteorologiska institutet)

Prognoser för havsvattenståndet (Meteorologiska institutet)

Översvämningskartor (SYKE och NTM-centralerna)

Dessutom förmedlar översvämningscentret aktuella lägesbilder över vattnen och översvämningar till myndigheterna.

Översvämningscentret i korthet

Översvämningscentret är en service som produceras av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Det verkar i intimt samarbete med bland annat NTM-centralerna och räddningsverken.

I akuta översvämningssituationer ger SYKE och Meteorologiska institutet information om läget på sina egna webbtjänster www.ymparisto.fi och www.ilmatieteenlaitos.fi.

Kontaktuppgifter Kimmo Söderholm (SYKE) och Kaisa Solin (Meteorologiska institutet).