Meddelandearkiv: 2012

Uppvärmningsbehovet tillgängligt i siffror från och med 2013

31.12.2012 15:37

De siffror som beskriver behovet av uppvärmning och som används för uppföljning och jämförelse av uppvärmningsenergin i byggnader blir avgiftsfria. Siffrorna publiceras på Meteorologiska institutets webbplats från början av 2013 enligt en överenskommelse mellan arbets- och näringsministeriet och Meteorologiska institutet.

Foto: Antonin Halas

Foto: Antonin Halas

I januari 2013 publiceras siffrorna för uppvärmningsbehovet 2012 på 16 referensorter på månads- och årsnivå samt motsvarande uppgifter för den meteorologiska referensperioden 1971–2000.  Därefter kommer de månatliga och årliga siffrorna för uppvärmningsbehovet på referensorterna att finnas tillgängliga första vardagen efter slutet av respektive månad eller år.

Uppgifterna publiceras elektroniskt på Meteorologiska institutets webbplats. Uppgifterna publiceras också på finska och engelska på respektive webbsidor.

Den meteorologiska referensperioden byts sommaren 2013

I juni 2013 övergår vi också i fråga om siffrorna för uppvärmningsbehovet till den meteorologiska referensperioden 1981–2010. Den nya referensperioden beskriver det nuvarande klimatet bättre än den föregående 1971–2000. I samband med detta uppdaterar vi de kommunvisa korrigeringsfaktorerna k1 och k2 som används i normeringen, enligt kommunindelningen i början av 2013. Referensorterna förblir åtminstone i huvudsak desamma.

Målet är att man i normeringen av förbrukningen av energi för uppvärmning ska övergå till den nya referensperioden under 2013. I början av 2014 ska aktörerna ha tillgång till normerade förbrukningar som beräknats enligt den nya referensperioden och de faktorer som hör till den. Vi rekommenderar också att man uppdaterar referensuppgifterna för förbrukningsuppföljningen några år bakåt, exempelvis till 2008.

Vad menas med siffror för uppvärmningsbehov?

Sträng köld och emellanåt milda vintrar medför stora variationer i behovet av uppvärmning av byggnaderna. Normeringen av energiförbrukningen för uppvärmning med hjälp av siffrorna för uppvärmningsbehovet gör det möjligt att jämföra energiförbrukningen i en byggnad och uppföljningen av variationerna under olika år. Man kan också jämföra värmeförbrukningen i byggnader på olika håll i Finland med varandra ifall de kalkylmässigt normeras exempelvis mot Jyväskylä. Förbrukningsjämförelsen är en viktig del av uppföljningen av energiförbrukningen i en byggnad och en utgångspunkt för effektivering av energianvändningen.

Mer information:
Meterologiska institutet/Klimatcentret: specialforskare Pentti Pirinen, tfn 029 539 2541, pentti.pirinen@fmi.fi

Motiva Oy, ledande expert Pertti Koski, tfn 0424 281 217, pertti.koski@motiva.fi