Meddelandearkiv: 2012

Året 2011 var exceptionellt varmt i norra Finland

9.1.2012 13:00

Året 2011 var sällsynt varmt i landets södra och mellersta delar och i de norra delarna exceptionellt varmt. Från och med mars, det vill säga 10 månader i rad, var medeltemperaturerna i Finland högre än långtidsmedeltalet.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen i hela landet 1,9 grader högre än långtidsmedeltalet. Senast vi hade en så hög årsmedeltemperatur var år 1989. Varmare var det bara år 1938. Årets medeltemperatur varierade mellan drygt +6 grader vid syd- och sydvästkusten och en knapp grad i Norra Lappland. Den största avvikelsen från medeltalet var i Lappland där årets medeltemperatur var 2–3 grader högre än normalt.

I en stor del av landet översteg årets regnmängd det långvariga medeltalet, men till exempel i Norra Karelen var regnmängden ställvis omkring 10 procent mindre än medeltalet. Den största regnmängden, 963 millimeter, uppmättes i Puolanka och den minsta, 464 millimeter, i Nuorgam i Utsjoki.

Mycket snö i början av året

År 2011 började under rätt vintriga förhållanden i hela landet. I något skede fanns det åtminstone 40 cm snö i nästan hela landet, och särskilt i landets södra och östra delar fanns det klart mera snö än i genomsnitt för områdena. I södra Finland mättes det största snödjupet, 92 cm, i Uttis i Kouvola. Det största snödjupet i hela landet uppmättes i Kilpisjärvi bycentrum, där det i början av mars fanns 116 cm snö som mest.

Temperaturen i januari låg nära långtidsmedeltalet, även om det nog förekom regionala skillnader i temperaturavvikelserna. Februari var däremot sällsynt kall på sina ställen. Medeltemperaturen i hela landet var nästan sex grader lägre än normalt. Vinterns och hela årets lägsta temperatur, -41,8 grader, uppmättes i Naruska i Salla den 18 februari.

På grund av de kalla månaderna december och februari var vinterns medeltemperatur 2010–2011 omkring 3,4 grader lägre än normalt. Vintern var därmed också lite kallare än den föregående vintern. Vinterns nederbörd var i allmänhet något större än normalt i landets södra och mellersta delar, men i Lappland var den i allmänhet under 60 procent av den normala nederbördsmängden.

Våren lät dröja på sig i början, men framskred sedan snabbt

Medeltemperaturen under våren, alltså perioden från mars till maj, var högre än normalt i hela landet. I spåren efter den snörika och kalla vintern kom den termiska våren inte i gång i mars, men i och med den sällsynt varma april framskred våren med fart från söder till norr och började nästan en månad tidigare än normalt i norra Lappland. April var ställvis till och med exceptionellt varm i öster och norr. I Sodankylä uppnåddes mäthistoriens högsta aprilmedeltemperatur. Den termiska våren varade bara en kort period eftersom den termiska sommaren började redan i början av maj, några veckor tidigare än normalt, i landets södra delar.

Sällsynt varmt och mycket åska under sommaren

Sommaren, det vill säga perioden från juni till augusti, var sällsynt varm. Medeltemperaturen i hela landet var två grader högre än normalt. Motsvarande medeltemperaturer förekommer enligt statistiken i genomsnitt en gång på 20–30 år.

Juni började i tecknen av en exceptionell värmebölja. Temperaturer på över 30 grader uppmättes i omkring en vecka, flera dagar också i Lappland, och samtidigt mättes årets högsta temperatur, +32,8 grader, i Meltosjärvi i Övertorneå.
På vissa observationsstationer var sommaren den varmaste i hela mäthistorien. Det här gällde bland annat Kajsaniemi i Helsingfors, där man har gjort observationer sedan början av 1800-talet. På grund av urbaniseringen är observationerna under 1800-talet inte helt jämförbara med dagens observationer.

Det blixtrade mer än normalt under sommaren. På landområdena i
Finland lokaliserades omkring 180 000 markblixtar, vilket är ca 40 000 mer än normalt. Blixttätheten var störst i landets västra delar och i Norra Österbotten. Åskvädren samlade sig kring juni-juli. Då lokaliserades över 10 000 markblixtar under sju dygn. Det här är tämligen ovanligt eftersom det vanligen förekommer endast några motsvarande dagar under sommaren i Finland. Typiskt för åskvädren sommaren 2011 var de rikliga regnen. Årets största dygnsnederbörd kom i samband med åskskurar i Aapajärvi i Torneå, där det regnade 121 mm den 24 juli.

Det föll stora hagel, i storlek över två centimeter i diameter, under 17 dagar. Sommarens största registrerade hagel var sex centimeter i diameter, och de uppmättes i Vasatrakten den 9 juli.

På hösten mycket varmt och lite snö

Hösten, det vill säga perioden från september till november, var exceptionellt varm. Temperaturavvikelsen var 3,5 grader i hela landet. Bland enskilda dagar var den sista september exceptionellt varm. Den högsta temperaturen, 22,3 grader, mättes i Borgå. Det är den senaste tidpunkten någonsin när temperaturen har överskridit 20 grader i Finland. I början av november var det också exceptionellt varmt för årstiden, och nya värmerekord för november uppnåddes på flera observationsstationer.

Den termiska hösten började i mitten av september i landets mellersta och norra delar. Det här är klart senare än normalt. Avvikelsen var ett par veckor i landets mellersta delar, en månad i norra Lappland.

Den termiska vintern var också betydligt sen i hela landet. Den började kring den 9 november i mellersta och norra Lappland, vilket är en månad senare än normalt. I landets södra och mellersta delar hade vintern allmänt taget ännu inte börjat vid jultid. På de här områdena är den termiska vintern åtminstone 1–2 månader försenad.

Det fanns över huvud taget ingen snö i Finland i början av november, vilket är sällsynt. Också i slutet av november fanns det snö endast på ett för årstiden sällsynt begränsat område.

Mild, regnig och stormig december

Året avslutades med en sällsynt mild och särskilt i söder exceptionellt regnig december. Medeltemperaturen var i stora delar av landet minst fem, i landets norra delar ställvis till och med nio, grader varmare än normalt. I december fick vi också den största regnmängd som någonsin uppmätts i december. Enligt preliminära uppgifter blev regnmängden på Kimitoön 190 mm, medan den vanligen är omkring 60 mm i december i landets sydvästra del.
Slutet av året var också mycket blåsigt. Det förekom ovanligt många stormdagar på de finska havsområdena i december – stormvindar observerades under 11 dagar. Det normala är omkring tre stormdagar i december. Under annandag jul skakades särskilt landets västra delar av en sällsynt kraftig storm, och genast följande dag uppstod också stormskador på olika håll i landet, med undantag av Lappland.

Mera information:

http://ilmatieteenlaitos.fi/suomen-nykyilmasto-ja-ilmastotilastot (på finska)