Meddelandearkiv: 2011

Luftkvaliteten i Lappland har förbättrats ytterligare

26.9.2011 11:02

Enligt långvariga observationer på Meteorologiska institutets station Pallas har luftkvaliteten i Lappland utvecklats i en synnerligen fördelaktig riktning under de senaste 10–20 åren. Den positiva riktningen kan dock hotas av de ökade utsläppen från fartygstrafiken i Ishavet som smälter på grund av klimatförändringen.

Bild: Juha Hatakka

Bild: Juha Hatakka

Med hjälp av uppgifter från mätstationen i Pallas-Sodankylä har man undersökt utvecklingen av nästan 60 olika föroreningshalter i luften från 1996 till 2009. Föroreningshalterna är mycket låga i Lappland, vanligtvis omkring en tiondel av halterna i södra Finland. En stor del av de undersökta halterna har inte förändrats under en lång tid, och ca hälften av föroreningshalterna håller på att minska.

Många av de föroreningar som är skadliga för ekosystemet och människan har minskat, till exempel nedfall av svaveldioxid, tungmetaller och olika polyaromatiska kolväten från Kolahalvön. Även sulfater och bestående organiska föreningar som följer med luften över långa avstånd har minskat i Pallas. Vad gäller trafikrelaterade föroreningar (kväveföreningar, lättflyktiga kolväten och ozon) är situationen dock i huvudsak oförändrad.

Klimatförändringen påverkar hur föroreningarna sprider sig

I projektet utvärderade man förutsättningarna för föroreningarnas framtida spridning på basis av resultaten av nio klimatmodeller. Enligt prognoserna kommer vindar från sydväst och väst att bli vanligare på bekostnad av vindar från öst när klimatet blir varmare. Som en följd av detta kommer halterna av föroreningar som följer med luftströmmar från sydväst att öka i Lappland. Hit hör till exempel kvävedioxid som härstammar från trafiken. Å andra sidan kommer föroreningar från öst, såsom svaveldioxid och svart kol, att spridas till Lappland allt mindre. Enligt klimatmodellerna är dock förändringarna i vindförhållandena så små att de förändringar i föroreningshalterna som de som de ger upphov till högst uppgår till ett par procent år 2100.

De indirekta konsekvenserna är mer betydelsefulla

Som en följd av klimatförändringen kan belastningen av förorenade substanser i norr öka på grund av ökade utsläpp. År 2050 kan Norra ishavets istäcke försvinna helt om somrarna. Om fartygstrafiken då ökar kan föroreningshalterna öka även i Lappland. Den pågående globala begränsningen av svavelföroreningar från fartygstrafiken förhindrar att svavelbelastningen ökar, men halten av kväveoxider och partiklar kan i värsta fall fördubblas jämfört med idag.

Resultaten av undersökningen presenteras för myndigheterna på ett seminarium som hålls i Muonio den 21 och 22 september. Undersökningen är en del av projektet ”Sårbarhetsanalys för ekosystemtjänster och anpassning till klimatförändring (VACCIA)” som koordinerats av Finlands miljöcentral.

Mer information:

Luftkvalitetens utveckling:
Forskare Pia Anttila, Meteorologiska institutet, tfn (09) 1929 5410, pia.anttila@fmi.fi
Gruppchef Hannele Hakola, Meteorologiska institutet, tfn (09) 1929 5512, hannele.hakola@fmi.fi

Klimatförändring:
Forskare Kimmo Ruosteenoja, Meteorologiska institutet, tfn (09) 1929 4128, kimmo.ruosteenoja@fmi.fi

VACCIA-projektets webbplats (på finska): http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=24118&lan=fi