Meddelandearkiv: 2017

Nytt nordiskt samarbete förbättrar väderprognoserna

26.10.2017 9:49

Meteorologiska institutet har inlett vädermodellproduktion tillsammans med Sverige och Norge. Målet med samarbetet är att producera noggrannare väderprognoser och ge en bättre bild av prognosernas osäkerhet.

MEPS-kluster

MEPS-kluster

Meteorologiska institutet utför sedan september 2017 operativ vädermodellproduktion i samarbete med de meteorologiska instituten i Sverige och Norge. I praktiken innebär samarbetet att de meteorologiska instituten i Finland, Sverige och Norge utnyttjar samma prognossystem som baserar sig på väderprognosmodellen HARMONIE när väderprognoser utarbetas.  Tidigare har de använt skilda modeller. 

"De meteorologiska instituten i Finland, Sverige och Norge har samarbetat länge och nu intensifieras samarbetet ytterligare tack vare den gemensamma vädermodellproduktionen", säger Juhani Damski, generaldirektör för Meteorologiska institutet. "Vårt gemensamma mål är att ge våra kunder tillgång till ännu exaktare väderprognoser under alla förhållanden, vilket kräver investeringar i högpresterande datorsystem. Genom samarbete strävar vi efter kostnadseffektivitet såväl beträffande investeringarna som i utvecklingsarbetet."

MetCoOp-projektet (Meteorological Co-operation on Operational Numerical Weather Prediction) kombinerar utvecklingen av väderprognosmodeller och den operativa väderprognosproduktionen på ett nytt sätt. Meteorologiska institutet har lång erfarenhet av vetenskapligt modellutvecklingssamarbete med olika länder, men nytt i detta projekt är särskilt det operativa samarbetet och en gemensam modellprognosproduktion.

Den operativa vädermodellproduktionen omfattar hela processen när väderprognoser utarbetas. Processen börjar med att en väderobservation matas in i datasystemet. Observationerna utnyttjas när vädermodellens utgångsläge fastställs, varefter den numeriska vädermodellen producerar en prognos. Data från prognoskörningen överförs till produktionskedjan och databaserna och till sist till meteorologerna som stöd för utarbetandet av en väderprognos.

Inom ramen för det nordiska samarbetet har Meteorologiska institutet börjat räkna MEPS-kluster (MetCoOp Enemble Prediction System), dvs. gör tio prognoskörningar i stället för en som tidigare. Detta system omfattar sannolikhetsprognoser där flera prognoser som avviker något från varandra körs parallellt. Förutom en prognos ger systemet en bedömning av hur osäker prognosen är.  Länderna utnyttjar sina egna kalkyleringsresurser för att få fram enskilda medlemmar i prognosklustret och deltagarna har tillgång till alla data. 

Finland har det operativa ledningsansvaret

Sverige och Norge utnyttjar sedan 2014 en gemensam väderprognosmodell. Meteorologiska institutet anslöt sig till MetCoOp-samarbetet i början av detta år och till samproduktionen i september.

"Målet är att bli kvitt överlappande arbete på operativ nivå. Tack vare samarbetet kan vi effektivare utnyttja vårt tekniska och vetenskapliga kunnande samt våra kalkyleringsresurser.  I modellproduktionen inkluderas även nya väderradar- och satellitobservationer som förbättrar kvaliteten på prognoserna", säger enhetschef Sami Niemelä vid Meteorologiska institutet för att förklara fördelarna med samarbetet.

Projektet har två ledare och Finland övertar ansvaret för det operativa arbetet i början av nästa år. Även övervakningen av systemet dygnet runt kommer att skötas av Meteorologiska institutet.

På lång sikt är målet att alla nordiska länder och de baltiska länderna använder en gemensam operativ väderprognosmodell 2022. Det pågående NORDNWP-projektet är inriktat på detta mål.

Ytterligare information:

Direktören för resultatområdet Väder och säkerhet Jussi Kaurola, tfn 029 539 4181, jussi.kaurola@fmi.fi
Chefen för enheten Meteorologi Sami Niemelä, tfn 029 539 4172, sami.niemela@fmi.fi