Meddelandearkiv: 2017

Science: Ny information om koldioxidkällor och koldioxidsänkor

16.10.2017 16:05

NASA:s OCO-2-satellit har utfört noggrannare mätningar än förr av globala koldioxidkällor och koldioxidsänkor och förändringar i dessa. Satelliten OCO-2 koldioxidobservationer kan utnyttjas också vid kartläggning av koldioxidutsläpp från mänsklig verksamhet.

Bild: NASA

Bild: NASA

De första mätningarna med NASA:s satellit OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2) har gett ny och mer omfattande information om koldioxidens regionala fördelning i atmosfären. Man har också fått nya uppgifter om de förändringar i koldioxidhalten i olika delar av tropikerna som beror på väderfenomenet El Niño samt om årstidsvariationen i koldioxidhalten, som beror på att växtperioden kommer igång på våren.

Uppgifter om koldioxidens regionala fördelning

De globala uppgifter om koldioxidkällorna, koldioxidsänkorna och förändringarna i dem som man fått med hjälp av satelliten stödjer klimatforskningen. De främjar sålunda dämpandet av och anpassningen till klimatförändringen.

Det var viktigt för denna forskning att OCO-2-observationerna hade stor geografisk täckning, så att man kunde analysera antropogena källor regionalt och observera koldioxidutsläpp exempelvis från brinnande biomassa, dvs. träd, buskar och gräsmarker, i Afrika och Indonesien.

Forskningsresultaten från OCO-2-satellitens mätinstrument är betydl

Artikel i Science: Ny information om koldioxidkällor och koldioxidsänkor

igt noggrannare än förr och har en god geografisk täckning. OCO-2-satelliten gör 100 000 högklassiga mätningar per dag i molnfria förhållanden genom att utnyttja solljusets spridning från jordytan. Denna mätmetod ger också information om atmosfärens lägsta skikt och är därför en viktig metod när man utnyttjar observationer av koldioxidkällor och sänkor inom forskningen.

Regionala OCO-2-observationer av koldioxidutsläpp från mänsklig verksamhet

Kartläggning från rymden av utsläppskällor från mänsklig verksamhet är en utmanande uppgift, eftersom koldioxiden har en lång livslängd i atmosfären och de periodiska variationerna och den årliga tillväxten i koldioxidhalterna är stora. Vid Meteorologiska institutet har man tagit fram en enkel metod, med vilken man kan bestämma utsläppskällor områdesvis.

"Den vid Meteorologiska institutet utvecklade metoden grundar sig på observerade avvikelser i koldioxidhalten över olika kontinenter. Efter detta kunde man slå samman dessa avvikelser över en längre tidsperiod. Sedan kunde man särskilja utsläppskällorna från den naturliga variationen i koldioxidhalten", berättar forskare Janne Hakkarainen vid Meteorologiska institutet. Denna lilla insikt gav stort mervärde för denna mission, vars totalbudget är ca 250 miljoner dollar.

 

I Youtube-videoklippet, som gjorts av Science Museum of Virginia, förklaras på ett enkelt sätt principen för den metod för bestämmande av regionala koldioxidkällor som Meteorologiska institutet tagit fram.

El Niño-fenomenets inverkan på koldioxidhalten i atmosfären observerades

OCO-2-satelliten sköts upp i rymden den 2 juli 2014, och från och med september 2014 har den försett oss med koldioxidobservationer. Tiden för avfyringen av satelliten var just den rätta, för den gjorde det möjligt att undersöka verkningarna av den kraftiga El Niño år 2015/2016. På grund av El Niño ökade koldioxidhalten ovanligt mycket år 2015, ca 3 ppm, när den atmosfäriska koldioxidens totalhalt är ca 400 ppm och ökningen under den senaste tiden varit ca 2 ppm per år (en ppm motsvarar en miljontedel). Undersökningen visade att en större mängd kol än så kommit ut i atmosfären i år i Afrika, Sydamerika och södra delen av Östasien. Tack vare satellitmätningarna kunde man göra en regional indelning enligt kontinenterna, så att man inte behövde behandla tropikerna som ett enda stort område.

Den fackvetenskapliga tidskriften Science publicerade idag ett specialnummer med fem artiklar om OCO-2 (Orbiting Carbon Observatory-2)-satelliten, som avfyrades av NASA år 2014. Dessa artiklar beskriver de första forskningsresultaten som man fått fram med hjälp av OCO-2-mätinstrumentet. I utarbetandet av artikeln The Orbiting Carbon Observatory-2 early science investigations of regional carbon dioxide fluxes deltog också forskare från Meteorologiska institutet.

Ytterligare information:

Meteorologiska institutet
Forskare Janne Hakkarainen, tfn 045 124 0257, janne.hakkarainen@fmi.fi

Forskningsprofessor Johanna Tamminen, tfn 040 737 8733, johanna.tamminen@fmi.fi

På frågor om kolresurserna i vegetationen och jordmånen svarar dessutom forskningsprofessor Jari Liski
tfn 029 539 6086, jari.liski@fmi.fi

NASA
OCO-2 deputy project scientist, Annmarie Eldering, NASA Jet Propulsion Laboratory, annmarie.eldering@jpl.nasa.gov

https://www.nasa.gov/mission_pages/oco2/index.html