Meddelandearkiv: 2016

IPCC fastställde innehållsplaner och tidtabeller för följande rapporter

27.10.2016 15:29

En specialrapport om utvecklingsvägar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och vilka effekter den kan medföra samt en metodrapport för att uppdatera IPCC:s riktlinjer för växthusgasinventeringar.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC beslöt vid generalförsamlingen denna vecka i Bankok om temat, omfattningen och tidtabellen för IPCC:s två följande rapporter. Specialrapporten om global uppvärmning på 1,5 grader ("Global warming of 1.5 °C") är inriktad på att svara på ambitionen i klimatavtalet i Paris. I rapporten behandlas effekterna av en global uppvärmning på 1,5 grader och utvecklingsvägar att begränsa utsläppen för att uppnå målet. Rapporten tar också upp metoder hur vi bättre kunde dämpa klimatförändringen. Denna rapport på ungefär 225 sidor publiceras i september 2018.

"Med hjälp av denna översikt, som kommer att sammanställas av IPCC och grunda sig på publicerad forskning, vill man öka kunskapen om målet på 1,5 grader och hur detta mål anknyter till FN:s globala mål för hållbar utveckling", berättar Juhani Damski, generaldirektör för Meteorologiska institutet och ordförande för Finlands IPCC-grupp.

IPCC:s riktlinjer för nationella växthusgasinventeringar från år 2006 uppdateras genom en metodrapport. Metodrapporten kompletterar och uppdaterar de tidigare riktlinjerna och gör dem lättare att tillämpa. "Rapporten blir klar i maj 2019 och medför att rapporteringen av växthusgasutsläppen blir mer omfattande och noggrann", berättar utvecklingschef Riitta Pipatti vid Statistikcentralen. Hon är också medlem i Task Force Bureau-gruppen, som ingår i IPCC:s program för inventering av växthusgaser.

Dessa rapporter är de två första som ingår i IPCC:s sjätte utvärderingsrapport. I denna serie av rapporter kommer att ingå även en del specialrapporter, som publiceras år 2019. De kommer att behandla klimatförändringens inverkan på världshaven och glaciärerna samt förhållandet mellan klimatförändring, ökenspridning, hållbar markanvändning och matsäkerhet. Forskarsamhällets ingående utvärdering av klimatförändringen och dess effekter samt dämpningen av och anpassningen till klimatförändringen blir klar åren 2021–2022.

Finland kommer att erbjuda sakkunniga till att delta i utarbetandet av specialrapporten om uppvärmning på 1,5 grader, som inleds i början av år 2017, samt även till de övriga rapporterna, vars skrivarbete inleds åren 2017–2018.

Mer information:

Gruppchef Heikki Tuomenvirta, Meteorologiska institutet fornamn.efternamn@fmi.fi, tfn 029 539 4122

Utvecklingschef Riitta Pipatti, Statistikcentralen, fornamn.efternamn@stat.fi, tfn 029 551 3543 

Konsultativ tjänsteman Pirkko Heikinheimo, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 029 525 0078

http://ipcc.ch/