Meddelandearkiv: 2016

Svavelutsläppen i Östersjöområdet har minskat radikalt

5.9.2016 12:20

De striktare reglerna för svavelhalten i bränslen som trädde i kraft på Östersjön 1.1.2015 har gett resultat. Enligt en utredning som Meteorologiska institutet har gjort på uppdrag av Trafi framgår det att svavelutsläppen inom Östersjöområdet har minskat avsevärt. Sedan början av 2015 har den största tillåtna svavelhalten i marina bränslen varit 0,1 % mot 1,0 % därförinnan.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Trafi har sedan 2007 finansierat Meteorologiska institutets årliga utredningar om skadliga avgasutsläpp (SOx, NOx, CO, CO2 och PM) från sjöfarten och rapporterat om dem till arbetsgruppen HELCOM Maritime. Denna information har använts bl.a. vid utarbetandet av Östersjöländernas gemensamma förslag till IMO om att Östersjön utses till kontrollområde för kväveoxider dvs. NOx-utsläpp (NECA).

Inte bara svavel- utan också partikelutsläppen har minskat

"Vi är mycket nöjda och tillfreds med att bestämmelserna om att minska svavelhalten i de marina bränslena har gett resultat. År 2015 uppgick svaveloxid- dvs. SOx-utsläppen från fartyg till 10 300 ton och partikelutsläppen till 10 400 ton. Jämfört med år 2014 har svaveloxidutsläppen minskat med 88 % och partikelutsläppen med 36 %, vilket delvis också hänger samman med den minskade svavelhalten i bränslet.  Däremot ökade fartygens NOx- och CO2-utsläpp med 6,3 respektive 5,6 % år 2015 jämfört med året förut", konstaterar Jorma Kämäräinen, ledande sakkunnig på Trafi.

Den tillsyn över svavelhalten i de marina bränslena som Trafis hamnstatsinspektörer förrättat sedan 2015 har också bidragit till att svavelutsläppen minskat. Tillsynen har blivit allt mer heltäckande genom den fjärrtillsyn som inleddes i juli i år. Tack vare fjärrtillsynen har antalet kontrollerade fartyg flerfaldigats.

Mycket arbete återstår innan målen för minskning av sjöfartens utsläpp uppnås

Ändringarna i fartygstrafikens miljöreglering har bidragit till att antalet partiklar som är skadliga för människan har minskat inom denna utsläppssektor.  Mycket återstår att göra för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser, för de planerade utsläppsmålen inte är lätta att uppnå.

"I synnerhet fartygens långa livslängd, 25–30 år, medför att tidsrymden för de utsläppsreducerande tekniska lösningarna är lång. När det gäller ändringen av svavelgränsen är saken en annan. Utsläppseffekten är omedelbar, eftersom den berör direkt det bränsle som fartygen använder oberoende av vilket år fartygen är byggda", konstaterar Jukka-Pekka Jalkanen, specialforskare på Meteorologiska institutet.


Närmare upplysningar:

Rapporten Emissions from Baltic Sea shipping in 2015 offentliggörs tisdagen 6.9.2016 vid HELCOM Maritime -arbetsgruppens sammanträde, varefter den kan läsas i sin helhet på organisationens webbplats.

Trafi
ledande sakkunnig Jorma Kämäräinen, tfn 029 5346 440, jorma.kamarainen(at)trafi.fi

Meteorologiska institutet
specialforskare Jukka-Pekka Jalkanen, tfn 050 919 5455, jukka-pekka.jalkanen(at)fmi.fi