Meddelandearkiv: 2011

Meteorologiska institutet övervakar spridningen av askan från Islands vulkanutbrott

24.5.2011 15:07

Vulkanen Grimsvötns utbrott på Island som startade lördagen 21.5. har orsakat ett askmoln. Enligt preliminära prognoser sprids askan som kastas upp ur vulkanen också till Finland i mitten av veckan. Om askmolnet påverkar flygtrafiken, kommer luftfartsmyndigheterna att informera om eventuella flygbegränsningar.

Bild: Mika Kalakoski

Bild: Mika Kalakoski


Enligt Meteorologiska institutets spridningsprognoser riktas luftströmmarna i de övre luftlagren mot Grönland, dvs. norrut. I de lägre luftlagren strömmar luften via Färöarna och Skottland mot södra Skandinavien, dit askmolnet lär anlända under tisdagen. Askmolnet förutspås nå Finlands sydkust på onsdag. Meteorologiska institutet följer situationen intensifierat och förmedlar information om utvecklingen till myndigheter och medborgare.

Meteorologiska institutet förmedlar information om molnets rörelser till myndigheter som är ansvariga för flygtrafiken och flygsäkerheten, och följer situationen om vulkanutbrottet fortsätter. Askmolnets rörelser övervakas med hjälp av spridningsmodeller. Med Meteorologiska institutets spridningsmodell SILAM kan man uppskatta askmolnets förflyttning, men kartorna säger inget om flygbegränsningar, eftersom kartornas skala är grov och också tar hänsyn till låga halter.

Utbrottet får knappast någon inverkan på klimatet

Askmolnet som är en följd av vulkanutbrottet har uppskattats nå ända upp till 17 kilometers höjd. Askmolnet från Grimsvötn-vulkanen innehåller förutom partiklar även svavel- och koldioxid. Islands vulkaner, som sprutar ut svaveldioxid i stratosfären, kan ha en liten nedkylande inverkan på norra halvklotet. Enligt informationen just nu är svaveldioxidutsläppet från Grimsvötn-utbrottet så litet att det knappast lär ge någon mätbar påverkan.

Vid Meteorologiska institutets luftkvalitetsstationer har inga avvikande svavel- eller partikelhalter uppmätts. Meteorologiska institutet övervakar kontinuerligt luftkvalitetssituationen i hela Finland.


LUOVA producerar information om naturkatastrofer till myndigheterna

Mellan expertorganisationer och myndigheter har man byggt upp en ny gemensam informationskanal, LUOVA, som producerar och förmedlar aktuell och prognostiserande information om naturkatastrofer, så snabbt och lättförståeligt som möjligt.
I LUOVA-systemet svarar Meteorologiska institutet för varningar avseende väderfenomen och havsvattnets nivå, Seismologiska institutet vid Helsingfors universitet producerar information om jordskalv och Finlands miljöcentral (SYKE) utfärdar varningar om höga flöden i vattendrag. LUOVA-systemets jourverksamhet bedrivs i anslutning till Meteorologiska institutets säkerhetsrelaterade väderjour.
Daglig jour dygnet runt är en förutsättning för att hålla LUOVA-systemet uppdaterat. En annan viktig förutsättning för verksamheten är informationssystemet med vars hjälp olika informationskällor övervakas globalt och hot, risker och inträffade naturkatastrofer analyseras.


Mer information:

Väder- och spridningsinformation, Meteorologiska institutet, Väderjouren, 0600 1 0600 (3,98 e/min)
Klimatpåverkan:
Meterologiska institutet, professor Ari Laaksonen, tfn (09) 1929 5530
Luftkvaliteten i Finland: http://www.ilmanlaatu.fi
Läs mera:
Finavian tiedotteet lentorajoituksista: http://www.finavia.fi/
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin tiedotteet: http://www.trafi.fi/

Islands meteorologiska institut: http://en.vedur.is/about-imo/news/2011/
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteet: http://www.thl.fi/