Meddelandearkiv: 2011

IPCC:s generalförsamling fattade beslut om reformer i verksamheten

17.5.2011 11:14

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC:s 33:e generalförsamling avslutades 13.5. i Abu Dhabi. Generalförsamlingen beslutade om flera reformer för att effektivisera och förtydliga IPCC:s handlingssätt.

Foto: Eija Vallinheimo

Foto: Eija Vallinheimo

Miljöministeriet och Meteorologiska institutet informerar

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC:s 33:e generalförsamling avslutades 13.5.2011 i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Generalförsamlingen beslutade om flera reformer för att effektivisera och förtydliga IPCC:s handlingssätt. Dessutom behandlade generalförsamlingen färdigställningsarbetet med IPCC:s femte utvärderingsrapport.

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC har beslutat att ta i bruk många reformer som anknyter till IPCC:s ledning, tydliga och öppna handlingssätt, effektivisering av arbetet med utvärderingen av rapporterna, skötseln av medierelationer och avhållanden från politiska ställningstaganden.

Nyheterna tydliggör och effektiviserar IPCC:s verksamhet

Vid IPCC:s föregående generalförsamling tillsattes arbetsgrupper för att förbereda utvecklingen. Vid IPCC:s 33:e generalförsamling behandlades arbetsgruppernas förslag och bland annat fattades beslut om följande reformer:

- För snabbare beslutsfattande inrättas en operativ ledningsgrupp (Executive Committee), som kan reagera snabbare på aktuella frågor än generalförsamlingar som arrangeras 1–2 gånger om året.

- Sammanställdes ett regelverk för handläggningen av eventuella fel som upptäcks i IPCC:s rapporter och för korrigering av dessa.
- Skrivningen och kontrollen av utvärderingsrapporterna samt hela arbetsprocessens öppenhet förbättrades. Bland annat fastställdes ett gemensamt sätt att beskriva nivån på forskningsinformationens tillförlitlighet och preciserades instruktioner för användningen av externa källor i vetenskaplig litteratur.
- Enhetliga principer godkändes för att klargöra eventuella jäv för deltagande i vetenskapliga utredningar och ledningen av IPCC.
- Man beslutade att stärka IPCC:s kommunikation och godkände ett nytt regelverk för IPCC:s kommunikationsstrategi.

Sekreteraren i den finska IPCC-gruppen som representerade Finland vid generalförsamlingen, Heikki Tuomenvirta från Meteorologiska institutet, anser att reformerna är värdefulla.

"Ett tydligare regelverk än tidigare säkerställer att vetenskaplig forskningsinformation avseende klimatförändringen och alla olika ståndpunkter behandlas i utvärderingsarbetet. På så sätt kan man garantera att utvärderingsrapporterna blir heltäckande, upprättas med omsorg och håller en ur vetenskaplig synpunkt hög nivå", säger Tuomenvirta.

FN:n generalsekreterare Ban-Ki Moon tillsatte i mars 2010 en oberoende Inter Academy Council, bestående av världens ledande vetenskapsmän, för att utreda hur IPCC:s verksamhet skulle kunna utvecklas. IAC lade fram förslag för effektivisering av IPCC:s verksamhet. De nu beslutade reformerna utformades långtgående efter dessa rekommendationer.

Femte utvärderingsrapporten under utarbetande

Man avser att publicera IPCC:s femte utvärderingsrapport avseende klimatförändringen i fyra delar under senare delen av år 2013 och under år 2014. Fler än 800 författare utarbetar IPCC:s femte utvärderingsrapport.

"I frågor med anknytning till klimatförändringen erfordras ovillkorligen sammanställningar som en bred vetenskaplig gemenskap gör själv, det vill säga IPCC:s utvärderingsrapporter. Administrationen och rutinerna som användes vid IPCC, som har verkat i tjugotre år, behövde ändå förnyas. Genom reformerna säkerställs att den färskaste och bästa möjliga forskningsinformationen även i fortsättningen kan insamlas som stöd för beslutsfattandet”, konstaterar miljörådet Jaakko Ojala från miljöministeriet.

Mer information:

Sekreteraren i Finlands IPCC-arbetsgrupp Heikki Tuomenvirta, Meteorologiska institutet, tfn 050 574 6824, förnamn.efternamn@fmi.fi
Miljörådet Jaakko Ojala, miljöministeriet, tfn 050 362 2035, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

IPCC:s pressmeddelande i ämnet:
http://www.ipcc.ch/news_and_events/press_information.shtml#tabs-0