Meddelandearkiv: 2010

Det ökade antalet dieselbilar bromsar förbättringen av luftkvaliteten i Helsingfors

17.12.2010 10:37

De stora utsläppen av kvävedioxid från dieselbilarna gör det svårt att uppnå gränsvärdena för luftkvaliteten i Helsingfors centrum.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas

Det här framgår av en undersökning som gjorts av Meteorologiska institutet och HRM Helsingforsregionens miljötjänster.

På basis av de mätningar av luftkvaliteten som HRM gjorde åren 1994–2009 kunde man se att andelen direkta utsläpp av kvävedioxid i avgaserna från trafiken under de senaste åren har börjat öka. Ökningen beror på att andelen dieselfordon har ökat, eftersom det bildas mera kvävedioxid i de moderna dieselbilarna än i bensindrivna bilar.

År 2009 utgjorde de direkta utsläppen av kvävedioxid 44 procent av den kvävedioxidhalt som uppmättes i luften, medan motsvarande andel för tio år sedan var ca 30 procent. Det här har lett till att kvävedioxidhalterna i andningsluften fortfarande är höga på starkt trafikerade områden i Helsingfors centrum, trots att totalutsläppen från trafiken på 1990-talet avsevärt har minskat.

De nya gränsvärdena för kvävedioxidhalten trädde i kraft i bindande form i början av detta år. De halter som mättes på de livligt trafikerade områdena i Helsingfors centrum överskred gränsvärdena för årshalten under flera år på 2000-talet. För att uppnå gränsvärdena har HRM och städerna i huvudstadsregionen kommit överens om ett verksamhetsprogram för luftkvaliteten. Syftet är att permanent minska halterna till ett värde under gränsvärdet. I de övriga städerna i Finland har kvävedioxidhalterna hållit sig under gränsvärdet.

Den positiva utvecklingen av luftkvaliteten kan äventyras

Halterna av kvävedioxid i luften har sedan 1990-talets början visat en sjunkande trend i huvudstadsregionen, men den här positiva utvecklingen kan stoppas upp ifall dieselfordonens andel i bilbeståndet fortsätter att öka. Ökningen av dieselbilar har att göra med bilskattereformen, som grundar sig på att dieselbilarna förbrukar mindre bränsle och därmed producerar mindre koldioxid och andra växthusgaser. Dieselbilarnas avgaser innehåller emellertid mera hälsoskadliga ämnen såsom partiklar och kvävedioxid än bensinbilarnas.

Trafikutsläppen regleras genom utsläppsnormer på EU-nivå. Med normen Euro 5 sänktes gränsvärdena för partikelutsläpp till samma nivå som för bensinbilar. Följande åtstramning, som träder i kraft år 2015, sänker dieselbilarnas totalkväveutsläpp, men inte ens detta begränsar de utsläpp av kvävedioxid som är skadliga med tanke på luftkvaliteten. Bestämmelserna gäller dessutom endast nya bilar, vilket gör att utsläppsnormerna påverkar luftkvaliteten väldigt långsamt.

Närmare information:

Specialforskare Pia Anttila, Meteorologiska institutet, tfn 09 1929 5410, pia.anttila@fmi.fi
Luftvårdsexperten Jarkko Niemi, HRM Helsingforsregionens miljötjänster, tfn 050 3520593, jarkko.niemi@hsy.fi
Miljöinspektör Outi Väkevä, Helsingfors stads miljöcentral, tfn 09 310 31516, outi.vakeva@hel.fi

Artikeln i tidskriften Atmospheric Environment:
Pia Anttila, Juha-Pekka Tuovinen & Jarkko V. Niemi. 2010. Primary NO2 emissions and their role in the development of NO2 concentrations in a traffic environment. Atmospheric Environment doi:10.1016/j.atmosenv.2010.10.050 (i tryck, finns i pdf-form).