Ett planerat servicearbete tisdagen den 26.3. kan tillfälligt leda till avbrott på vår webbplats. Vi beklagar eventuella störningar.

Datamaterial som ska öppnas

Datamaterialet görs tillgängligt i maskinläsbar digital form. Materialet öppnas etappvis i den takt det är tekniskt färdigt att öppnas. Det datamaterial som ska öppnas kan delas in i realtidsobservationer, tidsserier och prognoser.

Av meteorologiska institutets material öppnas:

  • väder-, havs- och klimatobservationer
  • väderradarbilder och blixtobservationer
  • information om de nationella väderprognos- och havsmodellerna.

Realtidsobservationer:

  • Stationsspecifika observationer (t.ex. vind-, temperatur-, fuktighets-, lufttrycks-, nederbörds-, havsvattenstånds- och sjögångsobservationer)
  • Väderradarbilder och lokalisering av blixtar inom Finland

Observationernas tidsserier:

  • Väderobservationer från 1959 (dags- och månadsvärden för varje station)
  • Vattenståndsobservationer från 1971 och sjögångs- och havsvattentemperaturobservationer från 2005

Prognosmodeller:

  • Den nationella vädermodellens senaste prognos, som omfattar bl.a. väderdata med en timmes mellanrum för 2 dygn
  • Den senaste havsvattenståndsprognosen
  • Klimatförändringsprognoser för 30-årsperioderna 2010, 2040 och 2070 (modellprognos; förändringsvärden för medeltemperatur och -nederbörd)

31.5.2013