Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Föregående iskarta

ISRAPPORT 19.03.2018

Isarna driver österut på alla sjödisktrikt och på Bottenviken förekommer det ispress i isfältet.

På norra Bottenviken finns 40-70 cm tjock fastis i skärgården. Vid fastiskanten finns 30-50 cm tjock sammanfrusen drivis med vallar till sydväst om Kemi 1 och till Oulu 1. Längre ut finns en 10-20 nautiska mil bred råk täckt med nyis från Malören till nordväst om Brahestad. Längre söderut 20-50 cm tjock hopskjuten is med vallar.

På södra Bottenviken 30-50 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen finns ett mycket svårforcerat område med vallar. Längre ut finns 30-50 cm tjock mycket tät drivis med vallar. Det förekommer ispress i isfältet.

I Kvarken , norr om Nordvalen, finns 15-30 cm tjock mycket tät drivis med vallar. Söder om Nordvalen är det öppet vatten. I Vasa skärgård finns 30-50 cm tjock fastis till Ensten. Vidare till Norrskär 15-30 cm tjock jämn is.

På norra Bottenhavet finns 20-40 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen finns en 5-10 nautiska mil bred zon med tunn spridd drivis. Vid iskanten finns kompakt issörja.
Längre ut öppet vatten.

På södra Bottenhavet finns 15-35 cm tjock fastis i skärgården. Vid iskanten finns ställvis kompakt issörja. Längre ut öppet vatten.

På Ålands hav är det öppet vatten.

På Skärgårdshavet finns 10-35 cm tjock fastis i den inre skärgården. I den yttre skärgården 10-20 cm tjock jämn is till Utö. Längre ut nyis och mycket spridd drivis ungefär till linjen Svenska Björn - Osmussaar.

På västra Finska viken finns 15-40 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut 5-20 cm tjock mycket spridd drivis.

På östra Finska viken 20-45 cm tjock fastis i skärgården. Längre ut 5-20 cm tjock spridd och mycket spridd drivis. Utanför den estniska kusten, österut från Loksa, finns 15-30 cm tjock tät drivis.

Isbrytarna: Kontio, Polaris och Urho assisterar på norra Bottenviken. Otso, Fennica och Sisu assisterar på södra Bottenviken. Zeus assisterar i Kvarken. Voima och Nordica assisterar på Finska viken.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi och Uleåborg, IA över 4000 ton, som har minst 2000 ton per hamn att lasta eller lossa.
Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 4000 ton.
Vasa, IA över 2000 ton.
Kaskö, IA eller IB över 2000 ton.
Kristinestad, Björneborg, Raumo och Nystad, IA eller IB över 2000 ton samt IC eller II över 3000 ton.
Nådendal och Åbo, I eller II över 2000 ton.
Hangö, IA eller IB över 2000 ton samt IC eller II över 3000 ton.
Dalsbruk, Förby, Koverhar, Ingå, Kantvik, Helsingfors, Sköldvik, Lovisa, Kotka och Fredrikshamn, IA eller IB över 2000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska rapportera till Bothnia VTS 20 nautiska mil före Nordvalens fyr på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystemen i Norra Kvarken och på Finska viken, söder om Kalbådagrund, är tillfälligt ur bruk.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information