Översiktskarta över isläget

Normalläge Föregående iskarta Fjolårets iskarta Isbrytarna

Isbrytarna

ISRAPPORT 26.04.2018

Isarna på Bottenviken driver långsamt mot nord-nordost.

På norra Bottenviken finns 40-75 cm tjock fastis i skärgården. Vid fastiskanten finns 30-50 cm tjock sammanfrusen drivis med vallar till sydväst om Kemi 2 och till Oulu 1. Mellan Kemi 1 och Merikallat finns ett område med huvudsakligen mycket spridd drivis. Längre ut finns 25-50 cm tjock hopskjuten is med vallar. Det finns bristningar, råkar och öppet vatten isfältet.

På södra Bottenviken finns 30-55 cm tjock fastis i skärgården. Utanför fastisen finns ett svårforcerat område med vallar. Längre ut, 20-50 cm tjock mestadels tät drivis med vallar.

Norr om Kvarken finns 20-40 cm tjock mestadels tät drivis. I Kvarken finns 10-30 cm tjock mycket spridd drivis med inslag av några tjockare flak. Söderut från Nordvalen är det öppet vatten. I Vasa skärgård finns 30-55 cm tjock ruttnande fastis till Ensten. Vidare, ungefär 4 nautiska mil, 20-35 cm tjock ruttnande is. Längre ut öppet vatten.

På Bottenhavet finns ställvis rutten fastis i skärgården. Längre ut är det isfritt.

Skärgårdshavet är isfritt.

västra Finska viken är isfritt.

På östra Finska viken finns ställvis rutten is i den inre skärgården. Längre ut är det isfritt. Öster om Santio finns ett område 10-30 cm tjock drivis.

Isbrytarna: Kontio, Otso, Urho och Sisu assisterar på Bottenviken. Zeus assisterar i Kvarken.

Lindringar i trafikrestriktionerna: Minsta isklass och dödvikt som från och med idag fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Vasa, IA och IB över 2000 ton eller IC och II över 3000 ton.

Trafikrestriktioner: Minsta isklass och dödvikt som fordras av fartyg för erhållande av assistans:
Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad, Kalajoki, Karleby och Jakobstad, IA över 4000 ton.
Vasa, IA och IB över 2000 ton eller IC och II över 3000 ton.

Fartyg destinerade till hamnar med trafikrestriktion i Bottniska viken ska, vid passage av latituden 60°00'N, rapportera enligt instruktionerna för vintersjöfarten till ICE INFO på VHF-kanal 78 eller per telefon +46 31 699 100.

Fartyg destinerade till hamnar i Bottenviken ska rapportera till Bothnia VTS 20 nautiska mil före Nordvalens fyr på VHF-kanal 67.

Trafiksepareringssystem i Norra Kvarken är tillfälligt ur bruk.

Information om kartorna

Iskartan över hela Östersjön (pdf) publiceras på hösten två dagar i veckan (måndagar och torsdagar) och då ismängden påverkar sjöfarten, publiceras den dagligen ända fram till islossningen. I kartan visas det dagliga isläget, isbrytarnas positioner och Östersjöns trafikrestriktioner.

Den förenklade kartan uppdateras en gång i veckan, senast på tisdag morgon. Den visar det istäckta området, den jämna isens mätta tjocklekar och ytvattnets temperatur enligt en graderad skala.

De bytbara kartorna visar tidpunktens statistiska isläge (1965-1986) (= normaali), senaste veckans situation, fjolårets motsvarande situation, samt isbrytarnas nuvarande positioner.

De finska ordens förklaring

  • jäätä: is
  • haurasta: rutten is

 

Mera information